หน้าแรก

     ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปไซด์ของสำนักคลังและงบประมาณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักคลังและงบประมาณเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายพัสดุ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์วิสัยทัศน์
  • สำนักคลังและงบประมาณเป็นหน่วยงานสนับสนุนและบริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี และพัสดุที่มีประสิทธิภาพ
พันธกิจ
  • ให้บริการและสนับสนุนด้านการเงิน บัญชี และพัสดุกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • พัฒนางานบริการให้สะดวก รวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้
  • พัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
  • เพื่อสนับสนุนงานบริหารและงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
  • เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ
  • เพื่อให้บริการด้านการเงิน บัญชีและพัสดุเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ
Comments