กิจกรรม


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร สถาบันการศึกษา
 สู่แผนพัฒนาด้วยเทคนิค SWOT Analysis
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
ณ อาคาร 5 ชั้น 7


โครงการอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ด้าน Service Mind 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ช้้น 7

  
  
  
 
 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะงานระบบประกันสังคมสำหรับภาคี
เครีอข่ายประกันสังคม
ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โกลเด้น โกลด์ (เขาใหญ่) รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมาฝึกอบรม เทคนิคการวางแผนภาษีทั้งระบบเพื่อการตรวจสอบ 
วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การอบรม เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3 มิถุนายน 2560
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
18 พฤษภาคม 2558
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ฝึกอบรมหลักสูตร วินัยการบริหารการเงินการคลัง รุ่นที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 12-13 ตุลาคม 2556


Comments