ภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะงานระบบประกันสังคมสำหรับภาคี
เครีอข่ายประกันสังคม
ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โกลเด้น โกลด์ (เขาใหญ่) รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมาฝึกอบรม เทคนิคการวางแผนภาษีทั้งระบบเพื่อการตรวจสอบ 
วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การอบรม เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3 มิถุนายน 2560
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
18 พฤษภาคม 2558
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ฝึกอบรมหลักสูตร วินัยการบริหารการเงินการคลัง รุ่นที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 12-13 ตุลาคม 2556


Comments