Home

Welcome


        ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปไซด์ของสำนักคลังและงบประมาณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักคลังและงบประมาณเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายพัสดุ

วิสัยทัศน์
  • สำนักคลังและงบประมาณเป็นหน่วยงานสนับสนุนและบริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี และพัสดุที่มีประสิทธิภาพ
พันธกิจ
  • พัฒนาการบริการให้สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส
  • ให้บริการด้านงบประมาณและพัสดุกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
  • พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการคลังอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
  • มีการบริการที่เป็นเลิศ
  • มีระบบสารสนเทศด้านการคลังที่ถูกต้องและทันสมัย
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ระบบสารสนเทศทางการเงินในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Comments