ข่าว

การชำระค่าเล่าเรียน 

1. กรณีชำระเป็นเงินสด นักศึกษาสามารถชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ที่ 7 - ELEVEN ทุกสาขาทั่้วประเทศ หรือชำระที่ฝ่ายการเงิน อาคาร 1 การชำระเงินต้องชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบลงทะเบียนเท่านั้น
2. กรณีกู้ยืม กยศ.และ กรอ.ให้นักศึกษาตรวจสอบยอดกู้ได้ที่ฝ่ายกองทุน หากลงทะเบียนเกินยอดกู้ให้มาชำระเงินส่วนที่เกินที่ฝ่ายการเงิน อาคาร 1

    หมายเหตุ :
    ถ้าไม่สามารถชำระได้ภายในกำหนด ต้องชำระค่าปรับล่าช้า วันละ 100 บาท แต่ไม่เกิน 2,000 บาท

ประมาณการค่าเล่าเรียน

posted Mar 28, 2014, 8:24 PM by Finance Office   [ updated Aug 23, 2019, 7:41 PM ]

หลักสูตรภาคเรียนที่ 1  ตลอดหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี:


- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
    สาขาวิชา การบัญชี, การตลาด, การเงิน, การจัดการ,
    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การท่องเที่ยว
 26,850

 182,350


 - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 26,850 182,350
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมโยธา
        29,850         258,350
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ26,850 176,350 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์    26,850179,350
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  24,850180,350
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 26,850 
183,350
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย,                    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา         26,850         231,550
 
ระดับบัณฑิตศึกษา:

 - ปริญญาโท
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A.
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต M.P.A.
    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต M.Ed.
    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนM.Ed.
 - ปริญญาเอก
    หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต D.B.A.
    หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต Ph.D.   

 
 


 37,150
 37,150
 37,150
31,000


 68,000
 57,500 

  


 146,900
 134,600
 128,450
129,250


 344,000
 355,000
การชำระค่าลงทะเบียน ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

posted Oct 6, 2013, 9:20 PM by Finance Office   [ updated Aug 15, 2018, 9:03 PM ]

1. นักศึกษานำใบลงทะเบียนไปยื่นชำระที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ที่ 7 - ELEVEN ทุกสาขาทั่วประเทศ
2. เก็บแบบฟอร์มการลงทะเบียนในส่วนของนักศึกษา ไว้เป็นหลักฐาน

ค่ามัดจำหอพักนักศึกษา

posted Jun 6, 2013, 8:38 AM by Finance Office   [ updated Oct 6, 2013, 9:30 PM ]

นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับเงินคืนค่ามัดจำหอพัก ได้ที่ฝ่ายการเงิน เวลา 8.30 – 16.30 น. 

การขอเอกสารเบิกค่าเล่าเรียน

posted Oct 14, 2009, 11:16 PM by Finance Office   [ updated Feb 4, 2017, 5:41 PM ]

1. นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนเรียนครบ
2. ฝ่ายการเงินออกใบเสร็จรับเงิน
3. นักศึกษาแจ้งฝ่ายการเงินเพื่อขอเอกสารการเบิกค่าเล่าเรียน
4. ฝ่ายการเงินออกใบแสดงรายวิชาการลงทะเบียนเรียนและแนบเอกสารแนบเบิกอื่นๆ

ขั้นตอนการชำระค่าลงทะเบียนเรียน

posted Oct 14, 2009, 11:11 PM by Finance Office   [ updated Aug 15, 2018, 9:03 PM ]

1. ชำระผ่านธนาคาร หรือ ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ที่ 7-ELEVEN

- นักศึกษานำใบลงทะเบียนเรียนไปชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 425-6-02682-7 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ที่ 7-ELEVEN โดยสามารถชำระได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 

- นักศึกษานำหลักฐานการชำระเงินมารับใบเสร็จรับเงินที่ฝ่ายการเงิน

2. ชำระที่ฝ่ายการเงิน

- นักศึกษานำใบลงทะเบียนเรียนมายื่นชำระเงินได้ที่ฝ่ายการเงิน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบนำฝากเท่านั้น มิฉะนั้นจะต้องจ่ายค่าปรับ วันละ 100 บาท

- เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบข้อมูลการค้างชำระเงิน และแจ้งให้นักศึกษาทราบ

- นักศึกษาชำระเงิน

- เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงิน

- นักศึกษารับใบเสร็จรับเงินและตรวจสอบความถูกต้อง

3. กรณีนักศึกษากู้ยืม กยศ.

- นักศึกษาเก็บใบลงทะเบียนเรียนไว้เป็นหลักฐาน เพื่อรอเงินโอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย

- ตรวจสอบรายชื่อและยอดเงินกู้ยืมที่สำนักกิจการนักศึกษา (ฝ่ายกองทุน)

- ถ้ายอดลงทะเบียนมากกว่ายอดกู้ยืม นักศึกษาชำระเงินเพิ่ม ที่ฝ่ายการเงิน

- ถ้ายอดลงทะเบียนน้อยกว่ายอดกู้ยืม มหาวิทยาลัยจะทำการลดหนี้ให้นักศึกษา เพื่อส่งคืนกองทุนกู้ยืมต่อไป

1-5 of 5