ข่าวประชาสัมพันธ์

การชำระค่าเล่าเรียน 

1. การชำระเงิน ผ่านระบบออนไลน์
        - สแกน QR CODE ชำระค่าลงทะเบียน หรือ
        - โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย เลขที่ 425-6-02682-7 
           ชื่อบัญชี กองทุนทั่วไปมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
           ** หลังชำระเงิน **
               - แจ้ง ชื่อ - นามสกุล, รหัสนักศึกษา 
               - ส่งหลักฐานที่ E-mail: finance@neu.ac.th 
2. ชำระเงินสด, บัตรเครดิต ที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 1 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. กรณีกู้ยืม กยศ.และ กรอ.ให้นักศึกษาตรวจสอบยอดกู้ได้ที่ฝ่ายกองทุน สำนักกิจการนักศึกษา
    หากนักศึกษามียอดลงทะเบียนมากกว่ายอดกู้ กยศ. หรือ กรอ.ให้นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนให้ครบ    หมายเหตุ :
   - การชำระเงินต้องชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบลงทะเบียนเท่านั้น
    - ถ้าไม่สามารถชำระได้ภายในกำหนด ต้องชำระค่าปรับล่าช้า วันละ 100 บาท แต่ไม่เกิน 2,000 บาท


การผ่อนผันค่าลงทะเบียน

   
 

 
  สแกน QR CODE
 ยื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียน

   การยื่นคำร้องขอคืนเงิน


ประมาณการค่าเล่าเรียน

posted Mar 28, 2014, 8:24 PM by Finance Office   [ updated Feb 1, 2022, 10:40 PM by Phusanada Sombatsakulkit ]

หลักสูตรภาคเรียนที่ 1  ตลอดหลักสูตร
 ระดับปริญญาตรี:  
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต:
    สาขาวิชาการตลาด   
    สาขาวิชาการจัดการ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
    สาขาวิชาการท่องเที่ยว
    สาขาวิชาการจัดการกีฬาและเอ็นเตอร์เทนเมนต์
2. 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 
26,850
26,850
26,850
26,850
26,850
26,850

176,350
176,350
176,350
176,350
179,550
 182,350
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต:
    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
    สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
    สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอัจฉริยะ
   
   31,350
30,350
30,350
31,350
   
   241,850
256,350
267,600
234,850
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ26,850  176,350
5. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  24,850184,350
6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 26,850
176,350
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 26,850 176,350
8. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต:
     สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
     สาขาวิชาการประถมศึกษา
   
    25,850
26,850
26,850
     
182,350
186,350
182,350
 ระดับบัณฑิตศึกษา:  
  ปริญญาโท:  
 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  24,550 126,050
 2. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  24,550 126,050
 3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต:
        สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน

  24,550
 24,550

 126,050
126,050
 4. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต:
        สาขาวิชาบริหารการศึกษา
        สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
           1)ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
          2) มีใบประกอบวิชาชีพ

  24,000

 24,000
24,000

  150,600

 130,200
168,600
 5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (เหมาจ่าย) 45,000 180,000
  ปริญญาเอก:  
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต  70,500 490,000
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต:
        สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำการศึกษา 
        สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
 
   70,500
70,500

 490,000
490,000
การขอเอกสารเบิกค่าเล่าเรียน

posted Oct 14, 2009, 11:16 PM by Finance Office   [ updated Feb 4, 2017, 5:41 PM ]

1. นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนเรียนครบ
2. ฝ่ายการเงินออกใบเสร็จรับเงิน
3. นักศึกษาแจ้งฝ่ายการเงินเพื่อขอเอกสารการเบิกค่าเล่าเรียน
4. ฝ่ายการเงินออกใบแสดงรายวิชาการลงทะเบียนเรียนและแนบเอกสารแนบเบิกอื่นๆ

ขั้นตอนการชำระค่าลงทะเบียนเรียน

posted Oct 14, 2009, 11:11 PM by Finance Office   [ updated Nov 17, 2021, 7:11 PM by Phusanada Sombatsakulkit ]

1. การชำระเงิน ผ่านระบบออนไลน์ 
   - นักศึกษาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 425-6-02682-7 ชื่อบัญชีกองทุนทั่วไปมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   - หลังชำระเงิน แจ้ง ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา ส่งหลักฐานที่ E-mail: finance@neu.ac.th 
2. ชำระที่ฝ่ายการเงิน
   - นักศึกษานำใบลงทะเบียนเรียนมายื่นชำระเงินได้ที่ฝ่ายการเงิน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบนำฝากเท่านั้น 
   - เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบข้อมูลการค้างชำระเงิน 
   - นักศึกษาชำระเงิน
   - เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงิน
   - นักศึกษารับใบเสร็จรับเงินและตรวจสอบความถูกต้อง

3. กรณีนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ.
   - นักศึกษาเก็บใบลงทะเบียนเรียนไว้เป็นหลักฐาน
   - ตรวจสอบรายชื่อและยอดเงินกู้ยืมที่สำนักกิจการนักศึกษา (ฝ่ายกองทุน)
   - ถ้ายอดลงทะเบียนมากกว่ายอดกู้ยืม นักศึกษาชำระเงินเพิ่ม ที่ฝ่ายการเงิน
   - ถ้ายอดลงทะเบียนน้อยกว่ายอดกู้ยืม มหาวิทยาลัยจะดำเนินการส่งเงินคืน กยศ. เพื่อลดหนี้ให้นักศึกษาต่อไป
 

1-3 of 3