ประชาสัมพันธ์

การชำระค่าเล่าเรียน 

1. กรณีชำระเป็นเงินสด นักศึกษาสามารถชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ที่ 7 - ELEVEN ทุกสาขาทั่้วประเทศ หรือชำระที่ฝ่ายการเงิน อาคาร 1 การชำระเงินต้องชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบลงทะเบียนเท่านั้น
2. กรณีกู้ยืม กยศ.และ กรอ.ให้นักศึกษาตรวจสอบยอดกู้ได้ที่ฝ่ายกองทุน หากลงทะเบียนเกินยอดกู้ให้มาชำระเงินส่วนที่เกินที่ฝ่ายการเงิน อาคาร 1

    หมายเหตุ :
    ถ้าไม่สามารถชำระได้ภายในกำหนด ต้องชำระค่าปรับล่าช้า วันละ 100 บาท แต่ไม่เกิน 2,000 บาท

การผ่อนผันค่าลงทะเบียน
   
   
   

ประมาณการค่าเล่าเรียน

posted Mar 28, 2014, 8:24 PM by Finance Office   [ updated Nov 6, 2020, 6:21 PM ]

หลักสูตรภาคเรียนที่ 1  ตลอดหลักสูตร
 ระดับปริญญาตรี:  
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต:
    สาขาวิชาการตลาด
    
สาขาวิชาการเงิน
    สาขาวิชาการจัดการ
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 
26,850
26,850
26,850
26,850
26,850
26,850

176,350
176,350
176,350
176,350
176,350
176,350
 - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 26,850 182,350
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต:
    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
    สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
   
   31,350
30,350
32,850
   
   241,850
256,350
267,600
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ26,850  176,350
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  26,850177,350
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  24,850184,350
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 26,850
176,350
 -หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 26,850 176,350
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต:
     สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
     สาขาวิชาการประถมศึกษา
   
    25,850
26,850
26,850
     
182,350
186,350
182,350
 ระดับบัณฑิตศึกษา:  
  ปริญญาโท:  
 - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  36,550 138,050
 - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  30,550 132,050
 - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต:
         สาขาวิชาบริหารการศึกษา
         สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
           1)ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
          2) มีใบประกอบวิชาชีพ

  36,550

 36,550
36,550

  150,600

 130,200
168,600
 - หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 36,550 138,050
  ปริญญาเอก:  
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต  70,500 490,000
- หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต:
        สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำการศึกษา 
        สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
 
   70,500
70,500

 490,000
490,000
การชำระค่าลงทะเบียน ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

posted Oct 6, 2013, 9:20 PM by Finance Office   [ updated Aug 15, 2018, 9:03 PM ]

1. นักศึกษานำใบลงทะเบียนไปยื่นชำระที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ที่ 7 - ELEVEN ทุกสาขาทั่วประเทศ
2. เก็บแบบฟอร์มการลงทะเบียนในส่วนของนักศึกษา ไว้เป็นหลักฐาน

ค่ามัดจำหอพักนักศึกษา

posted Jun 6, 2013, 8:38 AM by Finance Office   [ updated Oct 6, 2013, 9:30 PM ]

นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับเงินคืนค่ามัดจำหอพัก ได้ที่ฝ่ายการเงิน เวลา 8.30 – 16.30 น. 

การขอเอกสารเบิกค่าเล่าเรียน

posted Oct 14, 2009, 11:16 PM by Finance Office   [ updated Feb 4, 2017, 5:41 PM ]

1. นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนเรียนครบ
2. ฝ่ายการเงินออกใบเสร็จรับเงิน
3. นักศึกษาแจ้งฝ่ายการเงินเพื่อขอเอกสารการเบิกค่าเล่าเรียน
4. ฝ่ายการเงินออกใบแสดงรายวิชาการลงทะเบียนเรียนและแนบเอกสารแนบเบิกอื่นๆ

ขั้นตอนการชำระค่าลงทะเบียนเรียน

posted Oct 14, 2009, 11:11 PM by Finance Office   [ updated Apr 23, 2021, 12:10 AM ]

1. ชำระผ่านธนาคาร หรือ ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ที่ 7-ELEVEN

- นักศึกษานำใบลงทะเบียนเรียนไปชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 425-6-02682-7 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ที่ 7-ELEVEN โดยสามารถชำระได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 

- นักศึกษานำหลักฐานการชำระเงินมารับใบเสร็จรับเงินที่ฝ่ายการเงิน

2. ชำระที่ฝ่ายการเงิน

- นักศึกษานำใบลงทะเบียนเรียนมายื่นชำระเงินได้ที่ฝ่ายการเงิน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบนำฝากเท่านั้น มิฉะนั้นจะต้องจ่ายค่าปรับ วันละ 100 บาท

- เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบข้อมูลการค้างชำระเงิน และแจ้งให้นักศึกษาทราบ

- นักศึกษาชำระเงิน

- เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงิน

- นักศึกษารับใบเสร็จรับเงินและตรวจสอบความถูกต้อง

3. กรณีนักศึกษากู้ยืม กยศ.

- นักศึกษาเก็บใบลงทะเบียนเรียนไว้เป็นหลักฐาน เพื่อรอเงินโอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย

- ตรวจสอบรายชื่อและยอดเงินกู้ยืมที่สำนักกิจการนักศึกษา (ฝ่ายกองทุน)

- ถ้ายอดลงทะเบียนมากกว่ายอดกู้ยืม นักศึกษาชำระเงินเพิ่ม ที่ฝ่ายการเงิน

- ถ้ายอดลงทะเบียนน้อยกว่ายอดกู้ยืม มหาวิทยาลัยจะทำการลดหนี้ให้นักศึกษา เพื่อส่งคืนกองทุนกู้ยืมต่อไป

1-5 of 5