ขั้นตอนการชำระค่าลงทะเบียนเรียน

posted Oct 14, 2009, 11:11 PM by Finance Office   [ updated Nov 17, 2021, 7:11 PM by Phusanada Sombatsakulkit ]
1. การชำระเงิน ผ่านระบบออนไลน์ 
   - นักศึกษาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 425-6-02682-7 ชื่อบัญชีกองทุนทั่วไปมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   - หลังชำระเงิน แจ้ง ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา ส่งหลักฐานที่ E-mail: finance@neu.ac.th 
2. ชำระที่ฝ่ายการเงิน
   - นักศึกษานำใบลงทะเบียนเรียนมายื่นชำระเงินได้ที่ฝ่ายการเงิน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบนำฝากเท่านั้น 
   - เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบข้อมูลการค้างชำระเงิน 
   - นักศึกษาชำระเงิน
   - เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงิน
   - นักศึกษารับใบเสร็จรับเงินและตรวจสอบความถูกต้อง

3. กรณีนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ.
   - นักศึกษาเก็บใบลงทะเบียนเรียนไว้เป็นหลักฐาน
   - ตรวจสอบรายชื่อและยอดเงินกู้ยืมที่สำนักกิจการนักศึกษา (ฝ่ายกองทุน)
   - ถ้ายอดลงทะเบียนมากกว่ายอดกู้ยืม นักศึกษาชำระเงินเพิ่ม ที่ฝ่ายการเงิน
   - ถ้ายอดลงทะเบียนน้อยกว่ายอดกู้ยืม มหาวิทยาลัยจะดำเนินการส่งเงินคืน กยศ. เพื่อลดหนี้ให้นักศึกษาต่อไป
 
Comments