ขั้นตอนการชำระค่าลงทะเบียนเรียน

posted Oct 14, 2009, 11:11 PM by Finance Office   [ updated Apr 23, 2021, 12:10 AM ]
1. ชำระผ่านธนาคาร หรือ ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ที่ 7-ELEVEN

- นักศึกษานำใบลงทะเบียนเรียนไปชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 425-6-02682-7 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ที่ 7-ELEVEN โดยสามารถชำระได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 

- นักศึกษานำหลักฐานการชำระเงินมารับใบเสร็จรับเงินที่ฝ่ายการเงิน

2. ชำระที่ฝ่ายการเงิน

- นักศึกษานำใบลงทะเบียนเรียนมายื่นชำระเงินได้ที่ฝ่ายการเงิน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบนำฝากเท่านั้น มิฉะนั้นจะต้องจ่ายค่าปรับ วันละ 100 บาท

- เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบข้อมูลการค้างชำระเงิน และแจ้งให้นักศึกษาทราบ

- นักศึกษาชำระเงิน

- เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงิน

- นักศึกษารับใบเสร็จรับเงินและตรวจสอบความถูกต้อง

3. กรณีนักศึกษากู้ยืม กยศ.

- นักศึกษาเก็บใบลงทะเบียนเรียนไว้เป็นหลักฐาน เพื่อรอเงินโอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย

- ตรวจสอบรายชื่อและยอดเงินกู้ยืมที่สำนักกิจการนักศึกษา (ฝ่ายกองทุน)

- ถ้ายอดลงทะเบียนมากกว่ายอดกู้ยืม นักศึกษาชำระเงินเพิ่ม ที่ฝ่ายการเงิน

- ถ้ายอดลงทะเบียนน้อยกว่ายอดกู้ยืม มหาวิทยาลัยจะทำการลดหนี้ให้นักศึกษา เพื่อส่งคืนกองทุนกู้ยืมต่อไป

Comments