การขอเอกสารเบิกค่าเล่าเรียน

posted Oct 14, 2009, 11:16 PM by Finance Office   [ updated Feb 4, 2017, 5:41 PM ]
1. นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนเรียนครบ
2. ฝ่ายการเงินออกใบเสร็จรับเงิน
3. นักศึกษาแจ้งฝ่ายการเงินเพื่อขอเอกสารการเบิกค่าเล่าเรียน
4. ฝ่ายการเงินออกใบแสดงรายวิชาการลงทะเบียนเรียนและแนบเอกสารแนบเบิกอื่นๆ
Comments