การชำระค่าลงทะเบียน ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

posted Oct 6, 2013, 9:20 PM by Finance Office   [ updated Aug 15, 2018, 9:03 PM ]
1. นักศึกษานำใบลงทะเบียนไปยื่นชำระที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ที่ 7 - ELEVEN ทุกสาขาทั่วประเทศ
2. เก็บแบบฟอร์มการลงทะเบียนในส่วนของนักศึกษา ไว้เป็นหลักฐาน
Comments