ข่าว‎ > ‎

ประมาณการค่าเล่าเรียน

posted Mar 28, 2014, 8:24 PM by Finance Office   [ updated Aug 23, 2019, 7:41 PM ]
หลักสูตรภาคเรียนที่ 1  ตลอดหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี:


- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
    สาขาวิชา การบัญชี, การตลาด, การเงิน, การจัดการ,
    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การท่องเที่ยว
 26,850

 182,350


 - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 26,850 182,350
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมโยธา
        29,850         258,350
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ26,850 176,350 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์    26,850179,350
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  24,850180,350
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 26,850 
183,350
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย,                    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา         26,850         231,550
 
ระดับบัณฑิตศึกษา:

 - ปริญญาโท
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A.
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต M.P.A.
    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต M.Ed.
    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนM.Ed.
 - ปริญญาเอก
    หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต D.B.A.
    หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต Ph.D.   

 
 


 37,150
 37,150
 37,150
31,000


 68,000
 57,500 

  


 146,900
 134,600
 128,450
129,250


 344,000
 355,000
Comments