ประมาณการค่าเล่าเรียน

posted Mar 28, 2014, 8:24 PM by Finance Office   [ updated Feb 1, 2022, 10:40 PM by Phusanada Sombatsakulkit ]
หลักสูตรภาคเรียนที่ 1  ตลอดหลักสูตร
 ระดับปริญญาตรี:  
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต:
    สาขาวิชาการตลาด   
    สาขาวิชาการจัดการ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
    สาขาวิชาการท่องเที่ยว
    สาขาวิชาการจัดการกีฬาและเอ็นเตอร์เทนเมนต์
2. 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 
26,850
26,850
26,850
26,850
26,850
26,850

176,350
176,350
176,350
176,350
179,550
 182,350
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต:
    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
    สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
    สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอัจฉริยะ
   
   31,350
30,350
30,350
31,350
   
   241,850
256,350
267,600
234,850
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ26,850  176,350
5. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  24,850184,350
6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 26,850
176,350
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 26,850 176,350
8. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต:
     สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
     สาขาวิชาการประถมศึกษา
   
    25,850
26,850
26,850
     
182,350
186,350
182,350
 ระดับบัณฑิตศึกษา:  
  ปริญญาโท:  
 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  24,550 126,050
 2. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  24,550 126,050
 3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต:
        สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน

  24,550
 24,550

 126,050
126,050
 4. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต:
        สาขาวิชาบริหารการศึกษา
        สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
           1)ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
          2) มีใบประกอบวิชาชีพ

  24,000

 24,000
24,000

  150,600

 130,200
168,600
 5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (เหมาจ่าย) 45,000 180,000
  ปริญญาเอก:  
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต  70,500 490,000
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต:
        สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำการศึกษา 
        สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
 
   70,500
70,500

 490,000
490,000
Comments