ประมาณการค่าเล่าเรียน

posted Mar 28, 2014, 8:24 PM by Finance Office   [ updated Nov 6, 2020, 6:21 PM ]
หลักสูตรภาคเรียนที่ 1  ตลอดหลักสูตร
 ระดับปริญญาตรี:  
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต:
    สาขาวิชาการตลาด
    
สาขาวิชาการเงิน
    สาขาวิชาการจัดการ
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 
26,850
26,850
26,850
26,850
26,850
26,850

176,350
176,350
176,350
176,350
176,350
176,350
 - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 26,850 182,350
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต:
    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
    สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
   
   31,350
30,350
32,850
   
   241,850
256,350
267,600
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ26,850  176,350
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  26,850177,350
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  24,850184,350
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 26,850
176,350
 -หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 26,850 176,350
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต:
     สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
     สาขาวิชาการประถมศึกษา
   
    25,850
26,850
26,850
     
182,350
186,350
182,350
 ระดับบัณฑิตศึกษา:  
  ปริญญาโท:  
 - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  36,550 138,050
 - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  30,550 132,050
 - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต:
         สาขาวิชาบริหารการศึกษา
         สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
           1)ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
          2) มีใบประกอบวิชาชีพ

  36,550

 36,550
36,550

  150,600

 130,200
168,600
 - หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 36,550 138,050
  ปริญญาเอก:  
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต  70,500 490,000
- หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต:
        สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำการศึกษา 
        สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
 
   70,500
70,500

 490,000
490,000
Comments