บุคลากร

             สำนักคลังและงบประมาณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2531 มีหน่วยงานในสังกัด คือ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายพัสดุ โดยมีหน้าที่ในการให้บริการเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน การจัดซื้อ-เบิกวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน งานตรวจสอบบัญชีและข้อมูลอื่น ๆ ให้แก่บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อำนวยการสำนักคลังและงบประมาณ และเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย ที่ว่า “ คุณวุฒิ คุณธรรม คุณภาพ “ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2531-ปัจจุบัน สำนักคลังและงบประมาณได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้บริการแก่บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกโดยเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว ซื่อสัตย์ และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการทำงานเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพบุคลากรสำนักคลังและงบประมาณ

1.

ดร.ภูษณดา  สมบัติสกุลกิจ

:      ผู้อำนวยการ

2.

นางสาวอารยา  อินทรทัศน์

:      รองผู้อำนวยการ

3.

นางสาวสิริรัตน์ฎา  ธีระวัชรานนท์

:      เจ้าหน้าที่การเงิน

4.

นางสาวณิชากร  อินทรนารมย์

:      เจ้าหน้าที่การเงิน

5.

นางสาวกนกวรรณ  พรมกัน

:      เจ้าหน้าที่บัญชี

6.

นายวีระชัย  อุ่นผาง

:      เจ้าหน้าที่พัสดุ

7.

นางรจชงค์  ซ้ายบุรี

:      เจ้าหน้าที่พัสดุ

Comments