บุคลากร


บุคลากรสำนักคลังและงบประมาณ

1.

ดร.ภูษณดา  สมบัติสกุลกิจ

:      ผู้อำนวยการ

2.

นางสาวอารยา  อินทรทัศน์

:      รองผู้อำนวยการ

3.

นางสาวสิริรัตน์ฎา  ธีระวัชรานนท์

:      เจ้าหน้าที่การเงิน

4.

นางสาวณิชากร  อินทรนารมย์

:      เจ้าหน้าที่การเงิน

5.

นางสาวกนกวรรณ  พรมกัน

:      เจ้าหน้าที่บัญชี

6.

นายวีระชัย  อุ่นผาง

:      เจ้าหน้าที่พัสดุ

Comments