บริการ

1. รับเงินรายได้ทุกประเภท

2. เบิก-จ่ายเงินให้บุคลากรภายในหน่วยงานและหน่วยงานภายนอก

3. ตรวจสอบความถูกต้องด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

4. รายงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

5. ประสานงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

6. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขอเบิกทุกประเภท
Comments